info
search login strona główna

  

Jak zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Toruniu może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest posiadanie rachunku bankowego w Banku od co najmniej 3 miesięcy oraz złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji.

O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce Banku.

Wpisowe i udziały

Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 200,00 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Wysokość jednego udziału wynosi 450,00 zł.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów.

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok zazwyczaj dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego. Wysokość dywidendy oraz wzrost wartości jednego udziału członkowskiego na przestrzeni 10 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

Rok

Zwiększenie wartości udziału członkowskiego

Wielkość dywidendy
 (netto)

Wartość

Wartość w % (r/r)

2005

z 117,00  do 150,00

33,00

ok. 28%

2006

z 150,00 do 170,00

20,00

ok. 13%

2007

z 170,00 do 200,00

30,00

ok. 18%

2008

z 200,00 do 240,00

40,00

ok. 20%

2009

z 240,00 do 270,00

30,00

ok. 13%

2010

z 270,00 do 300,00

30,00

ok. 11%

2011

z 300,00 do 330,00

30,00

ok. 10%

2012

z 330,00 do 360,00

30,00

ok. 9%

2013

z 360,00 do 385,00

25,00

ok. 7%

2014

z 385,00 do 404,00

19,00

ok. 5%

2015

z 404,00 do 418,00

14,00

ok. 3%

2016

z 418,00 do 433,00

15,00

ok. 4%

2017

 z 433,00 do 450,00  17,00 ok. 4%

Prawa członka Banku

Członek Banku ma prawo:

 1. 1do brania udziału:
  • w Zebraniach Przedstawicieli,
  • w Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,
 2. 2do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach  określonych w Statucie,
 3. 3do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 4. 4do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 5. 5do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 6. 6do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 7. 7do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 8. 8do udziału w nadwyżce bilansowej,
 9. 9do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Obowiązki członka Banku

Członek Banku ma obowiązek:

 1. 1przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 2. 2dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
 3. 3zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej

Przydatne dokumenty