info
search login strona główna

Gwarancja de minimis to gwarancja udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

Główne atuty Gwarancji de minimis:

 • możliwość zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych
 • dostęp do kredytowania pomimo krótkiej historii kredytowej
 • brak konieczności obciążania własnego majątku
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu (0,5% za każdy rozpoczęty rok)
 • oszczędność czasu (wszystkie formalności załatwiane są  w Banku Spółdzielczym w Toruniu)
 • prosta forma ubiegania się o gwarancję wymagająca jedynie złożenia wniosku
 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • jedynym zabezpieczeniem wymaganym przez BGK jest weksel własny in blanco
 • możliwość przedłużenia terminu ważności gwarancji lub podwyższenia kwoty gwarancji

Kto może skorzystać?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Kredytobiorców, którzy:

 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej)
 • są rezydentami
 • posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego)
 • nie figurują w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub w bazach BIK
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej
 • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis:
  • nie otrzymali od Banku Kredytującego wypowiedzenia jakiejkolwiek ekspozycji kredytowej
  • nie posiadali w Banku Kredytującym zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł
  • nie posiadali zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez Bank Kredytujący

Warunki otrzymania gwarancji

 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji dla kredytów:
  • obrotowych - 27 miesięcy
  • inwestycyjnych - 99 miesięcy
 • gwarancja może stanowić maksymalnie 60% kwoty kredytu
 • kwota jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy w jednym banku (w grupie SGB)
 • w okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR

Jak otrzymać gwarancję?

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz Gwarancji de minimis można przeprowadzić w Banku Spółdzielczym w Toruniu. W tym celu wystarczy złożyć wniosek o kredyt oraz wniosek o udzielenie gwarancji. Po zweryfikowaniu spełnienia warunków programu i przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Bank podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją BGK. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK.

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z produktów z naszej oferty:

 1. 1Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.
 2. 2Kredyt inwestycyjny – udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione